Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Výstavy

Výstavní řád ČMKU

Vladimíra Tichá (vticha@volny.cz)

Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy. Výstavy reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení jednotlivých plemen psů.

Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:

 • pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak
 • plemeno: plemeno uznané FCI, které má uznaný standard FCI, národně uznané plemeno dosud mezinárodně neuznané či plemeno nově tvořené, které je registrováno národní organizací
 • vystavovatel: zpravidla majitel psa, nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na výstavě.

Článek 2 - Plánování a organizace výstav

 1. Výstavu může uspořádat jakákoli kynologická organizace, která je začleněna do ČMKU a má právní subjektivitu (dále jen pořadatel).
 2. Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat do 15. srpna předchozího roku sekretariátu ČMKU, případné změny schvaluje Předsednictvo ČMKU. Při koordinaci bude obecně dodržována zásada chráněných termínů mezinárodních a národních výstav na území republiky. Žádost o uspořádání mezinárodních a národních výstav se řídí doplňujícími předpisy ČMKU, která tyto termíny schvaluje.
 3. Kalendář výstav bude zveřejněný do 1. ledna. Výstavy pořádané v lednu a v únoru budou zařazeny do Kalendáře kynologických akcí předchozího roku.
 4. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá pořadatel. Pořadatel výstavy (speciální, klubové) je povinen požádat před vydáním propozic ČMKU o souhlas se zadáváním čekatelství šampionátu ČR (CAC, CAJC). Předsednictvo ČMKU určí zda a za jakých podmínek lze čekatelství zadávat.
 5. Výstavy jsou finančně zabezpečovány pořadatelem, pokud není předem smluvně stanoveno jinak.
 6. Vlastní realizací výstavy pověřuje pořadatel výstavní výbor.

Článek 3 - Druhy výstav

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:

 1. Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.
 2. Klubové výstavy se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz - pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene pokud splňují obecně platné podmínky.
 3. Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy - pro plemeno(a), které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna spec. výstava.
 4. Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.
 5. Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

Článek 4 - Výstavní třídy

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.

Rozdělení psů do tříd:

 1. třída dorostu 6 - 9 měsíců
 2. třída mladých 9 - 18 měsíců
 3. mezitřída 15 - 24 měsíců
 4. třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 5. třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena. Musí však být v propozicích uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje zařazení do této třídy.
 6. třída šampionů od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
 7. třída veteránů od 9 let.
 8. mimo konkurenci v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí.
 9. třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Některá plemena jsou posuzována odděleně podle zbarvení. Plemena, kterých se členění týká určuje pro Mezinárodní výstavy směrnice FCI, pro ostatní typy výstav směrnice ČMKU.

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI.

Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampion a Český Junior šampion.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Článek 5 - Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).

 1. Třída dorostu

  • velmi nadějný: žlutá barva
  • nadějný: bílá

  Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

 2. Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů:

  • výborná: modrá
  • velmi dobrá: červená
  • dobrá: zelená
  • dostatečná: fialová

  V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

 • výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
 • dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
 • dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
 • neoceněn: Pro vady přechodného rázu.

Vyloučen z posuzování musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

Článek 6 - Tituly

 1. Vítěz třídy. Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě.
 2. Klubový vítěz. Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
 3. Vítěz speciální výstavy. Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 + CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 4. Národní vítěz. Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 + CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 5. Nejhezčí veterán. Pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.
 6. Vítěz plemene FCI (BOB). Do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a výborní 1 z třídy veteránů. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
 7. Vítěz skupiny FCI (BIG). Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
 8. Vítěz výstavy (BIS). Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

Článek 7 - Čekatelství

 1. Čekatelství šampionátu mladých (CAJC): Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion, který musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC).
 2. Čekatelství šampionátu ČR (CAC): Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampion, který musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC).
 3. Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB): Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC) nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU.

Článek 8 - Soutěže

Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

 1. Nejhezčí pár psů - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
 2. Chovatelské skupiny - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
 3. Mladý vystavovatel (Junior Handling) - tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.

  Rozdělení věkových kategorií:

  • skupina 9 - 13 let
  • skupina 13 - 17 let

  Dovršení věku vystavovatele - jeden den před konáním výstavy.

 4. Soutěž o nejlepšího plemeníka - se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.

Článek 9 - Rozhodčí

 1. Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.
 2. Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhodčích členského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, kteří jsou uvedeni v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro uvedení na listinu mezinárodních rozhodčích.
 3. Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob získání kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují speciální mezinárodní a národní předpisy.
 4. Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován a to výhradně na ta plemena, pro která má kvalifikaci.
 5. Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomoravská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací pověřena. Stejným způsobem se provádí delegace čekatelů.
 6. Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou.

  Povinnosti hlavního rozhodčího:

  • řídí poradu rozhodčích
  • je předsedou komise, která rozhoduje o protestech
  • přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím
  • podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o průběhu výstavy

 7. Rozhodčí má právo:

  • požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů
  • upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy
  • neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí
  • na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce ve výši, která byla dohodnuta předem

 8. Rozhodčí má povinnost:

  • odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou organizací FCI
  • písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.)
  • zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy
  • vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle standardu FCI
  • vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění. V každé třídě (mimo třídy dorostu) určit pořadí čtyř jedinců. U ostatních jedinců budou zadána ocenění bez uvedení pořadí
  • neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo partneru
  • rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele
  • vyplnit knihu rozhodčího a předat ji ke kontrole výstavnímu výboru
  • neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince

 9. Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že

  • nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování
  • nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách kde je ve funkci rozhodčího v den, kdy posuzuje
  • nesmí posuzovat psy rodinných příslušníků
  • psy, které předvádí na výstavě, kde není rozhodčím, musí být buď z jeho vlastního chovu, nebo musí být jejich vlastníkem, nebo musí patřit partneru nebo blízkému příbuznému
  • nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vystavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat
  • v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet
  • v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile
  • při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje
  • nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování
  • tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele

Článek 10 - Posuzování

 1. O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)
 2. V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.
 3. Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.
 4. Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.
 5. Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou nadějný, velmi nadějný nebo výborný, velmi dobrý).
 6. Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).
 7. Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu

 1. Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinců).
 2. Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).

Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

 1. Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.
 2. Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,feny kojící a háravé feny.
 3. Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
 4. Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

 1. Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.
 2. Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.
 3. Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.
 4. Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).
 5. Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.
 6. Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.
 7. Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom musí dbát na dostatečnou velikost kruhů, zejména s ohledem na speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, stůl s podložkou na posuzování, signální pistole apod.)
 8. Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, dostatečný počet barevných označení a doklady o udělení titulů a čekatelství.
 9. Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.
 10. Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.
 11. Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.
 12. Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.
 13. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

Vystavovatel má právo:

 1. aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek
 2. na posouzení přihlášeného psa
 3. obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případně získanou věcnou cenu
 4. používat tituly získané na výstavách
 5. odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa
 6. zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy, výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU a to za úhradu stanovenou ČMKU.
 7. protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic

Vystavovatel má tyto povinnosti:

 1. zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic.
 2. uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky
 3. při přejímce na výstavu se vykázat přijetím přihlášky
 4. předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele
 5. viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem
 6. nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen. Dbát pokynů rozhodčího.
 7. nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel.
 8. nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy
 9. vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.

Článek 15 - Protest

 1. Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.
 2. Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přístupný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice.
 3. Protest musí být podán v průběhu výstavy.
 4. Protest projedná komice složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.
 5. Protest může podat v průběhu výstavy kdokoli.
 6. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Článek 16 - Ručení

 1. Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.
 2. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.

Článek 17 - Veterinární předpisy

 1. Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.
 2. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.
 3. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Článek 18 - Tresty a sankce

 1. Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za následek disciplinární jednání. Příslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy jednotlivých kynologických organizací.
 2. Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat sekretariátu ČMKU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů.

Schváleno předsednictvem ČMKU 22.11.2001. Nové znění Výstavního řádu nabývá platnosti od 1.1.2002

Publikováno 6.5.2002. 2002, www.spicove.cz

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.