Špic v ČR - Spicove.cz

Zde se nacházíte: Veterina > U veterináře

Postup chovatele při nespokojenosti s veterinárním ošetřením

MVDr. Pavel Raška

Byť by každý veterinář měl léčit dle svých nejlepších schopností a znalostí (což drtivá většina kolegů může se občas stát, že majitel ošetřovaného zvířete má dojem opačný. V zásadě se lidem nelíbí buď chování veterinárního lékaře nebo úroveň či výsledek poskytnuté léčebné péče. Pakliže si majitel vzniklý problém nemůže, neumí či nedokáže vyřešit přímo s kolegou v ordinaci, má pochopitelně možnost si stěžovat. Všichni veterinární lékaři v praxi jsou ze zákona povinni býti členy Komory veterinárních lékařů, která stanoví jistá pravidla a normy. Komora má rozličné komise, které (mimo jiné) řeší i stížnosti chovatelů na veterinární lékaře. Mohu Vás ujistit, že toto šetření nemá jen formální falešně kolegiální charakter, ale je naprosto objektivní a v případě prokázané viny je pro veterináře i patřičně tvrdé.

Nejste-li spokojeni, zkuste se nejdřív rozumně domluvit.
Nejste-li spokojeni, zkuste se nejdřív rozumně domluvit.

Každý chovatel se může dostat do nepříjemné situace v komunikaci s veterinářem. Jelikož jsme rozumní lidé, musí mít i stížnost patřičnou formu. Tento článek MVDr. Pavla Rašky (předsedy Revizní komise Komory veterinárních lékařů) Vám v kostce sdělí, kterak v těchto případech postupovat, aby nebyly do budoucna zbytečné dohady či procesní opomenutí.

Každý veterinární lékař je zároveň ze zákona pojištěn na způsobenou škodu (např. zaviněný úhyn zvířete) a majitel má vždy právo požadovat náhradu. Oprávněnost této žádosti a míru zavinění řeší ve spolupráci s Komorou pojišťovací společnost.

 1. Zajistit si maximální množství průkazného důkazního materiálu (účty, platební výměry a podpisy, opis zdravotní karty, kopie rentgenových či sonografických snímků, fotodokumentace, apod.).
 2. Zajistit si věrohodná svědectví zúčastněných osob v písemné podobě s udáním kompletních adres a rodných čísel.
 3. V případě úhynu zvířete trvat na provedení pitvy na akreditovaném pracovišti (zpravidla Státní veterinární ústav nebo Veterinární asanační ústav) a zajistit si kopii pitevního protokolu.
 4. Stížnost se shromážděnou dokumentací v kopiích a přesným označením pracoviště veterinárního lékaře zaslat na adresu: KVL ČR - Revizní komise, Palackého 1-3, 612 42 Brno
 5. Revizní komise KVL ČR jako vyšetřovací orgán zasedá ve zhruba dvouměsíčních intervalech. Na svém zasedání stížnost projedná a v případě oprávněného podezření z provinění veterinárního lékaře proti řádům Komory zahájí šetření. Po prošetření a prokázání podezření podává její předseda návrh na zahájení disciplinárního řízení před Čestnou radou KVL ČR, které musí být zahájeno do 2 měsíců od data doručení předmětné záležitosti Čestné radě.
 6. Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do 2 měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. - viz zákon 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR.
 7. Účastníky disciplinárního řízení jsou obviněný veterinární lékař a žalobce (člen revizní komise), nikoliv chovatel nebo majitel zvířete. Řízení probíhá před tříčlenným senátem Čestné rady.
 8. Čestná rada řízení zastaví, bylo-li proti obviněnému pro týž skutek zahájeno řízení před jiným orgánem. Čestná rada postoupí věc jinému příslušnému orgánu, zjistí-li svoji nepříslušnost.
 9. Uzná-li svým rozhodnutím obviněného vinným, uloží mu některé z následujících disciplinárních opatření:
  1. písemné napomenutí
  2. pokuta do výše 30 000,- Kč
  3. podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů KVL ČR
  4. vyškrtnutí ze seznamu členů KVL ČR až na dobu 5ti let
 10. V případě, že vina obviněnému nebyla prokázána, senát jej zprostí žaloby.
 11. Rozhodnutí Čestné rady je vždy dáváno na vědomí stěžovateli.
 12. Komora veterinárních lékařů ČR není v žádném případě kompetentní zajistit stěžovateli náhradu finančních částek uhrazených za odborná vyšetření a ošetření jeho zvířete, případně hodnotu uhynulého zvířete. Toto je výlučně záležitostí vzájemné dohody mezi chovatelem a příslušným veterinárním lékařem, případně otázkou plnění z pojištění či občansko-právního sporu.

Publikováno 23.7.2004. 1999, uveřejněno se souhlasem MVDr. Čápa (server www.veterina-info.cz)

© 2002-2019 Spicove.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net

Veškeré dokumenty a materiály obsažené na stránkách Spicove.cz jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez výslovného souhlasu autora. Kopírování a šíření obsahu těchto stránek v jakékoli podobě je bez písemného souhlasu autorů nezákonné.